logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Námořní rozpaky paní Češtiny 3

Jazykový koutek -- dokončení (#3/3)

Komandér-poručík kontra korvetní kapitán Abychom rozpletli ten gordický uzel, do něhož se paní Čeština v oblasti námořních hodností zamotala, musíme si napřed říci, co to je hodnost a co to je funkce. To prvé je vojenský stupeň v armádní hierarchii, jehož nositel dosáhne povyšováním bez ohledu na to, kde je zařazen, zda u bojové jednotky nebo v kanceláři. To druhé je nezávislé (do jisté míry) na hodnosti a pevně spojeno s přidělením na určité funkční místo. Uveďme si příklad přímo z námořnictva v éře plachet. Důstojník s hodností poručík mohl být jmenován do funkce velitele válečné šalupy nebo korvety. Když mise skončila, nebo byl přeložen k přístavní službě, zůstal stále poručíkem, nikoli ale velitelem. V češtině pak vznikl problém proto, že slovo "kapitán" používáme v obou smyslech - jednak jako hodnost, jednak k označení funkce velitele plavidla. A tak se může stát, že onen poručík (hodnost) je kapitánem (funkce) lodě, nebo přirozeně, že kapitán (hodnost) je kapitánem (funkce) lodě. Tradice pak přinesla praxi, že určité hodnosti se v námořnictvu počaly spojovat s určitými funkcemi a příslušné mořeplavecké jazyky se musely s tímto faktem nějak vypořádat. V zásadě se v 19. století ustálily dva systémy, které, pracovně, můžeme nazývat systém kontinentální (francouzsko-německo-rakouský) a systém britský (anglo- americký).

Kontinentální systém námořních hodností Snad po francouzském vzoru se většina kontinentálních námořních mocností přiklonila k hodnostem, kde je funkční prvek vyjádřen předsunutým přídavným jménem, jež je odvozeno od typu plavidla. Tento systém totiž používá slovo "kapitán" ve smyslu velitele plavidla, a aby pak dokázal odlišit jednotlivé hodnosti, musel použít pomocný přívlastek. Typickými hodnostmi v tomto systému jsou korvetní kapitán a fregatní kapitán. Například v Kriegsmarine byl následující sled hodností (od nejvyšší): Grossadmiral, Generaladmiral, Vizeadmiral, Konteradmiral, Kapitän zur See, Fregattenkapitän, Korvettenkapitän, Kapitänleutnant, Oberleutnant zur See, Leutnant zur See. Vycházel z císařské tradice a tudíž byl téměř shodný i s rakousko-uherským systémem. To zde uvádím proto, že rakousko-uherský systém se z pochopitelných důvodů stal základem českého převodu, který, z neznalosti námořní historie a z neznalosti druhého britského systému, se až donedávna pokládal za jedinou univerzální normu a druhý systém se násilně převáděl.

Ti, kdo shlédli Petersenův film "Ponorka", či přečetli stejnojmennou knihu, vědí, že hodnost Kapitänleutnant neboli kapitánporučík byla dostatečná k velení na ponorce. V námořním žargonu se zkracoval na "Kaleu" a námořníci oslovovali velitele "Herr Kaleu". Kdybychom chtěli být důslední, museli bychom pro český překlad použít zkratku "kapo" nebo "kapor" a oslovovat "pane kapo" nebo "pane kapore".

Anglosaský systém námořních hodností Tento systém je založen na odlišení funkce velitele od hodnosti kapitána. V anglickém originálu tedy kromě slova "captain" používá i slovo "commander", což je ekvivalentem českého slova velitel. Nicméně čeština si přivlastnila i zčeštělý tvar komandér a může tedy tvořit tytéž složeniny, které anglosaský systém používá. Po vstupu do NATO se vojenská čeština vymaňuje jak ze závislosti na ruštině, tak na předchozí rakouské němčině, a není tedy důvod nepoužívat i druhý systém námořních hodností. Ten je dokonce kodifikován v "Anglicko-české a česko-anglické jazykové příručce NATO", kterou pro MNO v roce 1998 sestavili autoři Dr. Antonín Svěrák a Jaroslav Furmánek. Obsahuje i tento přehled námořních hodností USA a Velké Británie:

USA (český ekvivalent v závorce): Fleet Admiral (velkoadmirál), Admiral (admirál), Vice-Admiral (viceadmirál), Rear Admiral (kontradmirál), Captain (námořní kapitán), Commander (komandér), Lieutenant-Commander (komandér-poručík), Lieutenant (námořní poručík), Lieutenant Junior Grade (námořní podporučík), Ensign (námořní podporučík). Velká Británie (český ekvivalent v závorce): Admiral of the Fleet (velkoadmirál), Admiral (admirál), Vice-Admiral (viceadmirál), Rear Admiral (kontradmirál). Commodore (komodor), Captain (námořní kapitán), Commander (komandér), Lieutenant-commander (komandér-poručík), Lieutenant (námořní poručík), Sub-Lieutenant (námořní podporučík), Acting Sub-Lietenant (titulární námořní podporučík). Termín "non-commissioned Officers" je pak převeden jako "námořní praporčíci a poddůstojníci".

Pokládám za bigotní jazykovou omezenost, když i dnes někdo americkou hodnost Lieutenant-commander překládá jako "korvetní kapitán", když US Navy nikdy žádnou hodnost "corvette-captain" neznala (funkci pochopitelně ano). Je to zbytečné okrádání paní Češtiny, která má v tomto ohledu dostatečné prostředky, aby dokázala i jazykově odlišit, z kterého prostředí, zda kontinentálního či anglosaského, ta která hodnost pochází.

Ruský rébus Pokud si čtenáři vzpomenou, v předchozím článku jsem se zmínil o dělení válečných plachetnic do tříd podle počtu děl, respektive podle palebné síly, a že pro lodě 4. třídy se rychle ujal název fregata. Z toho se dá odvodit, že fregatní kapitán byl vlastně kapitánem lodě 4. třídy, zkráceně kapitánem 4. třídy. Nu a to je princip, z něhož vychází ruský/sovětský systém námořních hodností. V roce 1942 měl tyto stupně (odshora, český ekvivalent v závorce): Flagman flota pěrvogo ranga (velkoadmirál?), flagman flota vtorovo ranga (admirál), flagman pěrvogo ranga (viceadmirál), flagman vtorovo ranga (kontradmirál), kapitan pěrvogo ranga (námořní kapitán), kapitan vtorovo ranga (fregatní kapitán?, kapitán 2. třídy), kapitan tretěvo ranga (korvetní kapitán?, kapitán 3. třídy), kapitan-lejtěnant (kapitánporučík), staršij lejtěnant (námořní nadporučík?, starší poručík), lejtěnant (poručík). K výrazům, u kterých si nejsem jist, jestli by se neměly překládat doslovně, jsem přidal otazník, nebo? i v tomto případě doslovný překlad nese informaci navíc, že se jedná o hodnosti ruské floty.

Záhadný Yeoman, Post-captain a Master and Commander V minulém článku jsme se též seznámili, jak válečné loďstvo vznikalo, že původně si feudálové najímali k námořním válkám obchodní lodě, jež pro boj osadili vojenským kontingentem. Tím se na moře dostali i rozliční dvorní hodnostáři s podivnými tituly, jež pak tradice přisoudila některým lodním funkcionářům. Ti, kteří četli Foresterovu knihu "Křižník Artemis", si možná vzpomenou na poddůstojnickou hodnost "yeoman", jež se tam vyskytuje, a kterou překladatel K. B. Palkovský rozumně ponechal v původním znění. Jedná se o hodnost na úrovni seržanta, jež má původ v titulu dvorního služebníka, muže obhospodařujícího svou vlastní půdu (česky asi zeman?) Obdobný původ má spíše funkce než hodnost "Master and Commander". Je třeba předeslat, že se jedná o jednu hodnost?, ačkoli spojuje dvě funkce. Ve středověku byla mořeplavba organizována na cechovním principu, takže je pochopitelné, že v čele lodní posádky stál Master, tedy "mistr". Později se takto začal nazývat muž odpovědný za odborné vedení plavidla, tedy za navigaci. Slovo Master je možno pak překládat jako navigátor, respektive navigační důstojník. Když bylo nějaké cechovní plavidlo v době války zrekvírováno k válečným účelům, pochopitelně v čele palubního oddílu vojáků stál velitel, tedy Commander. Po vzniku skutečných válečných lodí došlo ke sloučení obou funkcí a do konce 18. století pak existovala funkce "Master and Commander" (že to byla funkce si myslím proto, že do ní mohl být jmenován třeba poručík), která by se mohla do češtiny překládat jako "navigátor a velitel". Obdobný problém působí anglický termín "Post-captain", což byla hodnost, kterou používala Royal Navy za napoleonských válek a jíž se pyšní Hornblower v knize "Š?astný návrat". Odpovídá dnešnímu námořnímu kapitánovi (ekvivalent pozemní hodnosti major). Tehdy znala Royal Navy dva stupně kapitána. Pokud byl poručík povýšen, dosáhl stupně kapitána pro velení nad menšími námořními jednotkami, jako byly šalupy, kutry apod. Dnešním ekvivalentem je hodnost komandér. Po získání určitých zkušeností či po úspěšné kampani byl teprve zapsán (anglicky "posted") na kapitánský seznam admirality. Zde pak již záleželo jenom na počtu služebních let a na "úmrtnosti" těch starších, aby post-captain mohl jednoho dne vyvěsit i svoji vlastní admirálskou vlajku, nebo? zapsaný kapitán mohl velet i více lodím, např. šalupám s poručíky jako kapitány, a pak se pyšnil funkcí komodora. Jestliže mise skončila a jeho flotila byla rozpuštěna, stával se zase "obyčejným" zapsaným kapitánem. Takovým komodorem, jenž se později stal v britském námořnictvu hodností, je i kapitán Hornblower v dalším Foresterově románu, ve "Veliteli eskadry". Umístění v seznamu také dávalo velitelskou pravomoc staršího,dříve zapsaného kapitána nad mladším, později zapsaným kapitánem. Jelikož termín "zapsaný kapitán" nezní příliš elegantně, přikláním se k překladu "jmenovaný kapitán" (po příkladu polštiny) avšak tento jazykový rébus ještě čeká na svého řešitele.

Psáno v Praze 4. 5. 2004 Otištěno s laskavým svolením autora a internetového deníku Neviditelný pes

 
Datum: 05. 07. 2005 21:41:50 Autor: KL
Předmět: Rozpaky nad Mrožovými rozpaky
Bylo by to hezké ..., kdyby tam nebylo tolik chyb, namátkou: Master byl nejen ve středověku, ale dodnes je velitel obchodní lodi, v oslovování se běžně používá \"captain\". Na válečné lodi Master nebyl jen navigačním důstojníkem, staral se o více věcí - np. uložení a péče o lodní zásoby a výstroj atd. Takže překlad \"navigační důstojník\" nelze považovat za správný. Do 16.století velel vojákům na lodi \"captain\", který také řídil bojovou akci - jinak o nautické velení lodi se staral Master. Hodnost (rank) Master and Commander označovala do r.1794 jen a pouze velitele válečné šalupy (sloop of war) - velitel lodi (commander) na šalupě vykonával i povinnosti mastra (jednalo se o ekonomické opatření - admiralita chtěla ušetřit na platu jednoho důstojníka - vcelku logické vzhledem k velikosti posádky šalupy). Nejlépe tuto hodnost přeložil p.L.Křížek ve svém překladu 1.dílu ságy Patricka O\'Briana - velitel šalupy. Po r.1794 byla hodnost zkrácena na \"Commander\" a používá se dodnes. Commander byl tak mezistupeň mezi poručíkem a kapitánem (Post Captain). Menší lodi než válečná šalupa nevelel Commander, nýbrž poručík, který byl pouze oslovován Commander=velitel, zdvořilostně též Captain. Tvrzení, že Royal Navy znala dva stupně kapitána, je zcela chybné (zřejmě převzato z The Oxford Companion..., slovníku hemžícího se stovkami chyb) - hodnost kapitána byla pouze jedna - Post Captain. Samotný termín \"post\" pochází od veřejného ohlášení/oznámení - jméno kapitána bylo zveřejněno na oznámení, vyvěšeném na dveřích admirality (později bylo zveřejňováno také v novinách). Hodnost Post Captain označovala kapitána všech \"rated ships\" až do r.1824, kdy byla zkrácena na \"Captain\". Francouzské dělení na kapitána řadové lodi, fregatního a korvetního bylo mnohem výstižnější a také elegantnější. Termín \"yeoman\" je označení pro nižšího poddústojníka (petty officer) - všeobecně se jednalo o spolehlivého námořníka, který se staral o vybrané úseky a sklady na lodi, včetně vedení evidence, takže cosi jako správce, skladník, písař, zapisovatel - v době napoleonských válek označoval np. skladníka střelného prachu (yeoman of the powder room), n. správce šotů (yeoman of the sheets), později np. navigačního zapisovatele (yeoman of the navigation\'s officer). Dnes yeoman označuje ve válečném námořnictvu USA lodního úředníka. Jednoduchý a výstižný překlad do češtiny je tedy pravděpodobně nemožný. A tak by se dalo pokračovat dále...
Datum: 11. 08. 2005 13:07:09 Autor: David Werner
Předmět: Chyby
Pan Mroz se skutecne myli. U hodnosti U.S. Navy opomnel ze rear admiral se rozdeluje na Rear Admiral (lower half, O-7, jedna hvezdicka) a Rear Admiral (upper half, O-8, dve hvezdicky). V Royal Navy zapomnel pan Mroz na hodnost Midshipman (podporucik). Midshipman je v Naval Academy (Anapolis) oznaceni kadeta. Nemci prekladaji Ensign (USN) jako Fähnrich (Praporcik) coz je nekorektni. Spravne by bylo Leutnant zur See. Fähnrich by spise odpovidal Midshipman v R.N. (Midshipman je sice dustojnik a sluzebne mladsi nez Pilot Officer P/O R.A.F. respektive Second Lieutenant Army). Aby to bylo komplikovanejsi ma v nemecku Kapitänleutnant (odpovida Lieutenant USN a R.N. 2 pasky, v armade Captain) 2.5 pasek. Tolik ma lieutenant Comander (2,5 striper) v USN (nemecky Korvettenkapitän, 3,5 pasku). Ohledne prekladu lieutenant comander do cestiny musim uvest ze Nemci tuto hodnost neprekladaji a Francouzi ji prekladaji jako capitaine de corvette (J.A.G.) a commander jako capitaine de fregatte. http://www.chinfo.navy.mil/navpalib/ranks/officers/o-rank.html
Datum: 11. 08. 2005 13:10:19 Autor: David Werner
Předmět: Zase chyba
... Aby to bylo komplikovanejsi ma v nemecku Kapitanleutnant (odpovida Lieutenant USN a R.N. 2 pasky, v armade Captain) 2.5 pasek. Tolik ma lieutenant Comander (2,5 striper) v USN (nemecky Korvettenkapitan, 3,5 pasku). ... Prominte nemecky Korbettenkapitän ma samozrejme 3 Pasky.
Datum: 10. 03. 2009 15:21:51 Autor: Keding
Předmět: Wilhem Gustloff
kto pozna nemecku lod wilhem gustloff zomrelo tam 9300 ludi je to tak zničili ju tri soviecke raketi
Datum: 29. 03. 2009 17:09:18 Autor: Martin Pohoda
Předmět: ad Keding
nebyla to náhodou ponorka, které velel kapitán Marinesko?
Datum: 31. 07. 2015 01:30:21 Autor: Zidane
Předmět: Kedingu,
co má W. Gustloff společného s tématem článku a i s tím, že píšeš jak ošípané, česky jak prase?
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Jako každoročně si 17. 7. připomínáme vyvraždění carské rodiny (1918). Na toto téma jsme přinesli řadu článků, stačí zadat do vyhledávače

Jako každoročně si 17. 7. připomínáme vyvraždění carské rodiny (1918). Na toto téma jsme přinesli řadu článků, stačí zadat do vyhledávače "vyvraždění carské rodiny".


Recenze týdne

Zavraždění carské rodiny

Dokumenty a vyšetřování. Přeložil Jan Kessler. S doslovem nakladatele.